0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Въпросник за семинара за иновации
по проект Black Sea CONNECT

Контекст: Този въпросник e организиран в рамките на финансирания от ЕС „Хоризонт 2020“ проект Black Sea CONNECT (дейности за координиране и подпомагане) и има за цел да актуализира и приложи Стратегическата програма за изследвания и иновации в Черно море.

Цел на въпросника: Целта на въпросника е да картографира нуждите и възможностите за иновации в Черно море. Данните, събрани чрез това изследване ще бъдат анализирани. В рамките на Дейностите за координиране и подпомагане към проект Black Sea CONNECT ще бъде организиран семинар „Иновации за устойчивост и икономически растеж в Черно море“ в началото на 2022 за справяне с предизвикателствата, свързани с иновациите, идентифицирани чрез въпросника, както и в резултат на други активности по проекта.

Този въпросник е насочен към бизнес мрежите/участниците, работещи в черноморските страни. Моля, споделете този въпросник с всички заинтересовани страни във вашата държава.

Copyright © GeoEcoMar

Black Sea CONNECT Koordinasyon ve Destek Eylemi'nin faaliyetleri, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından 860055 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında finanse edilmektedir.

The activities of the Black Sea CONNECT Coordination and Support Action are funded by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 860055.

Дейностите по проект Black Sea CONNECT са финансирани от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" на Европейския съюз, споразумение № 860055.

Activităţile iniţiativei de coordonare şi suport Black Sea CONNECT sunt finanţate prin programul de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene - grant nr. 860055.

Деятельность поддерживающей акции Black Sea CONNECT финансируется Рамочной программой ЕС по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» в рамках грантового соглашения № 860055.

Діяльність дій з координації та підтримки Проекту Black Sea CONNECT, що фінансується Програмою досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт 2020" за грантовою угодою № 860055.

პროექტი „ Black Sea CONNECT Coordination and Support Action“ დაფინანსდა ევროგაერთიანების კვლევის და ინოვაციის პროგრამა „ჰორაიზონ 2020“- ის მიერ, საგრანტო ხელშეკრულება No 860055.